ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

tong2 (จู้อิน ㄊㄨㄥˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ tóng