ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tong2 (จู้อิน ㄊㄨㄥˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tóng