ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ting4 (จู้อิน ㄊㄧㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tìng