ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ting3 (จู้อิน ㄊㄧㄥˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tǐng