ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ting2 (จู้อิน ㄊㄧㄥˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tíng