ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tiao2 (จู้อิน ㄊㄧㄠˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tiáo