ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tian2 (จู้อิน ㄊㄧㄢˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tián