ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ti1 (จู้อิน ㄊㄧ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ