ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

teng2 (จู้อิน ㄊㄥˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ téng