ภาษามาลากาซีแก้ไข

เลขแก้ไข

telo ambinifolo

  1. สิบสาม