ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tao1 (จู้อิน ㄊㄠ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tāo