ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tang3 (จู้อิน ㄊㄤˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tǎng