ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tang1 (จู้อิน ㄊㄤ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tāng