ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tan2 (จู้อิน ㄊㄢˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tán