ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tai3 (จู้อิน ㄊㄞˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tǎi