ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tai2 (จู้อิน ㄊㄞˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tái