ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tai1 (จู้อิน ㄊㄞ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tāi