ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ta1 (จู้อิน ㄊㄚ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ