ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

suo3 (จู้อิน ㄙㄨㄛˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ suǒ