ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

su4 (จู้อิน ㄙㄨˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ