ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

sou1 (จู้อิน ㄙㄡ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ sōu