ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

si3 (จู้อิน ㄙˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ