ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

si1 (จู้อิน )

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ