ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shuo4 (จู้อิน ㄕㄨㄛˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shuò