ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shui4 (จู้อิน ㄕㄨㄟˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shuì