ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shui3 (จู้อิน ㄕㄨㄟˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shuǐ