ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

shu3 (จู้อิน ㄕㄨˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ shǔ