ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shu3 (จู้อิน ㄕㄨˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shǔ