ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shu1 (จู้อิน ㄕㄨ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shū