ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shou3 (จู้อิน ㄕㄡˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shǒu