ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shi4 (จู้อิน ㄕˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shì