ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shi3 (จู้อิน ㄕˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shǐ