ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

sheng4 (จู้อิน ㄕㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shèng