ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

sheng4 (จู้อิน ㄕㄥˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ shèng