ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

sheng3 (จู้อิน ㄕㄥˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shěng