ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

sheng1 (จู้อิน ㄕㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shēng