ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shen3 (จู้อิน ㄕㄣˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shěn