ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shen2 (จู้อิน ㄕㄣˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shén