ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

shen1 (จู้อิน ㄕㄣ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ shēn