ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shen1 (จู้อิน ㄕㄣ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shēn