ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

she4 (จู้อิน ㄕㄜˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shè