ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

she2 (จู้อิน ㄕㄜˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shé