ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

shao4 (จู้อิน ㄕㄠˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ shào