ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shao2 (จู้อิน ㄕㄠˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ sháo