ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shang4 (จู้อิน ㄕㄤˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shàng