ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shang3 (จู้อิน ㄕㄤˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shǎng