ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shang1 (จู้อิน ㄕㄤ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shāng