ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shan1 (จู้อิน ㄕㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shān