ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

sha1 (จู้อิน ㄕㄚ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shā