ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

seng1 (จู้อิน ㄙㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ sēng