ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

se4 (จู้อิน ㄙㄜˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ