ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

san3 (จู้อิน ㄙㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ sǎn