ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

san1 (จู้อิน ㄙㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ sān