ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

(จู้อิน ㄙㄨˊ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠐍
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦎄